EN

Regulamin

Podstawa prawna

Zgodnie z wymaganiami art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ustala się regulamin organizacyjny, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Przepisy ogólne

Krajmed CM działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781, z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).
 5. Ustawy z dnia 29 września 2009 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowa z dn. 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158).

1. Nazwa podmiotu

Podmiot: Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii sp. z o.o. ( Krajmed CM)
Forma 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 2
Numer KRS: 0000468012
Numer REGON: 146771299
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5252558572

2. Cele i zadania podmiotu

Celem działania podmiotu:

 1. Zachowanie i przywracanie stanu zdrowia pacjentów.
 2. Świadczenie najwyższej jakości usług medycznych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny w atmosferze przyjaznej pacjentowi.

 

Zadaniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:

 1. Ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
 2. Terapii tlenowych w komorze hiperbarycznej.
 3. Orzekania i opiniowanie o stanie zdrowia.
 4. Współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, organizacjami i stowarzyszeniami.
 5. Promocji zdrowia.

3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

W siedzibie podmiotu pod adresem:
ul. J. S. Bacha 2
02-743 Warszawa

4. Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Ambulatoryjne świadczenia lecznicze w zakresie:
  alergologii, anestezjologii, audiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej, dermatologii, endokrynologii, hematologii, interny, kardiologii, laryngologii, medycyny nurkowej, medycyny podróży, medycyny rodzinnej – lekarz pierwszego kontaktu, medycyny sportowej, nefrologii, onkologii, pediatrii, leczenia bólu (akupunktura), leczenia chorób infekcyjnych, leczenia zaburzeń węchu, leczenia chrapania, leczenia zaburzeń snu, leczenia zawrotów głowy, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, pulmonologii, badania kierowców, diagnostyki laboratoryjnej, radiologii i diagnostyki obrazowej, usług pielęgniarskich w tym punktu szczepień, leczenia tlenem w komorze hiperbarycznej.
 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (chirurgia jednego dnia): Zabiegi laryngologiczne dla dzieci i dorosłych, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowo – twarzowa, chirurgia urologiczna, opieka po zabiegu.

5. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i legitymujące się posiadaniem wymaganych uprawnień do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Świadczenia takie są udzielane bezzwłocznie.
 5. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Personel zobowiązany jest do punktualnego stawiania się do pracy.
 7. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Świadczenia zdrowotne w ramach bloku operacyjnego udzielane są całodobowo.

Obsługa pacjenta w punkcie rejestracji

 1. Umawianie pacjentów na wizytę odbywa się telefonicznie, osobiście, internetowo z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.
 2. Pacjent przyjmowany jest przez specjalistę ds. obsługi pacjenta.
 3. Przyjmowanie pacjentów następuje według kolejności zapisów.
 4. Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) do poradni specjalistycznej musi posiadać:
  • dokument tożsamości,
  • dotychczasowe wyniki badań dodatkowych zgodnie z zakresem
   kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w zależności od aktualnego schorzenia,
  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,
  • inne wyniki badań będące w posiadaniu pacjenta, związane z jego chorobą.
 5. Specjalista ds. obsługi pacjenta zakłada kartę historii zdrowia i choroby.
 6. Następuje pobranie opłaty (w formie gotówkowej lub kartą płatniczą).
 7. Specjalista ds. obsługi pacjenta wskazuje pacjentowi właściwy gabinet lekarski i przekazuje dokumentację pielęgniarce pracującej w danym gabinecie lub lekarzowi lub kieruje go na oddział w przypadku udzielania usługi hospitalizacyjnej.
 8. Po zakończeniu wizyty, specjalista ds. obsługi pacjenta może uzgodnić z pacjentem terminy kolejnych wizyt.
 9. Dodatkowo specjalista ds. obsługi pacjenta zawiadamia telefonicznie pacjentów w razie odwołania przyjęć lekarza i zawiadamia lekarza w przypadku odwołania wizyty przez pacjenta.

Obsługa pacjenta w ambulatorium

 1. Pielęgniarka przygotowuje gabinet i urządzenia medyczne do pracy lekarza.
 2. Pacjent zgłasza się na konsultacje w gabinecie lekarskim.
 3. Pacjent zgłasza się na konsultacje w gabinecie lekarskim.
 4. Lekarz wykonuje badania i zabiegi diagnostyczne w celu dobrania najbardziej odpowiedniego, skutecznego i efektywnego leczenia zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
 5. Lekarz udziela świadczeń z należytą starannością, kierując się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej, przy respektowaniu praw pacjenta.
 6. Lekarz informuje pacjenta o diagnozie, proponowanej terapii i jej ewentualnych skutkach ubocznych.
 7. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do diagnozy lub proponowanej terapii, lekarz zawiadamia dyrektora medycznego lub konsultuje z innym lekarzem.
 8. Pacjent po wizycie może dostać skierowanie na wizyty w pozostałych komórkach organizacyjnych Krajmed CM lub na badania i leczenie w innych placówkach medycznych.
 9. Pacjent wymagający dalszej kontroli ustala datę następnej wizyty w recepcji.
 10. Wizyta lekarska odbywa się przy udziale asysty pielęgniarskiej lub nie, w zależności od sytuacji.
 11. Po zakończeniu wizyty pielęgniarka przekazuje zgodnie z przepisami i rzetelnie wypełnianą dokumentację do rejestracji i przygotowuje gabinet do następnych przyjęć.
 12. Jeśli pielęgniarka nie przekazuje gabinetu bezpośrednio następnej pielęgniarce jest obowiązana wyłączyć wszystkie urządzenia medyczne i elektryczne.

Obsługa pacjenta przy usłudze hospitalizacyjnej

 1. Pacjent otrzymuje zalecenie na wykonanie zabiegu operacyjnego.
 2. Pacjent odbywa konsultację anestezjologiczną (telefonicznie lub osobiście).
 3. Pacjent zgłasza się na zabieg operacyjny i zostaje skierowany na oddział.
 4. Następuje przygotowanie do zabiegu.
 5. Lekarz operator wykonuje zabieg zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
 6. Pacjent zostaje pod opieką pooperacyjną do czasu wypisu, przy którym zostają przekazane zalecenia pooperacyjne, a także udzielane są odpowiedzi na wszelkie pytania pacjenta.
 7. W przeciągu kilku dni wykonywana jest pooperacyjna rozmowa telefoniczna do pacjenta.
 8. Pacjent zgłasza się na ustalone wizyty kontrolne.

Proces obsługi pacjenta w Centrum Hiperbarii

 1. Pacjent zgłasza się do lekarza medycyny hiperbarycznej na kwalifikacje do terapii tlenowej.
 2. Jeśli pacjent nie zostanie zakwalifikowany, nie odbywa się terapia w komorze hiperbarycznej.
 3. Jeśli natomiast pacjent zostanie zakwalifikowany umawia się on na zabiegi w komorze hiperbarycznej (ilość zabiegów ustalana jest przez lekarza kwalifikującego).
 4. Pacjent stawia się na umówione zabiegi w Centrum Hiperbarii i poddaje się terapii tlenem w komorze hiperbarycznej pod ciśnieniem wskazanym przez lekarza kwalifikującego.

6. Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne

Wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne znajdują się w cenniku dostępnym na stronie www.krajmed.pl/cennik i w rejestracji.

7. Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot są odpłatne.

 1. O opłacie jaką należy uiścić za usługę medyczną pacjent jest informowany w rejestracji lub przez koordynatora hospitalizacji.
 2. Pacjenci dokonują rozliczeń za świadczenia medyczne w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w rejestracji. Możliwa jest również zapłata w formie przelewu na konto firmowe (numer konta znajduje się w recepcji, na ulotkach „Wskazówki przed operacją” oraz na stronie internetowej).
 3. Opłata pobierana jest przed wykonaniem usługi medycznej.
 4. W ciągu 7 dni od rezerwacji terminu zabiegu pacjent zobowiązany jest wpłacić na konto CM Krajmed zaliczkę w wysokości 2000 zł. Brak wpłaty zaliczki skutkuje anulowaniem terminu. Zaliczka może być zwrócona, jeśli informacja o rezygnacji została zgłoszona najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem operacji. W dniu zabiegu pacjent zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty w recepcji (gotówka lub karta) lub dostarczyć potwierdzenie przelewu. Brak potwierdzenia płatności spowoduje odwołanie terminu operacji.

8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom warunków prawidłowej diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu (warunków, jakich przedsiębiorstwo nie posiada) lub, gdy przekracza to kompetencje lekarza, pacjent ma zapewnione te warunki w ramach współdziałania placówki z innymi przedsiębiorstwami diagnostycznymi poprzez zawieranie odpowiednich umów.

Zasady współdziałania z innymi placówkami ochrony zdrowia określają szczegółowo umowy i kontrakty zawarte z tymi podmiotami.

Współpracując z innymi jednostkami służby zdrowia lekarz powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta.

Współdziałanie polega na:

 1. udzielaniu konsultacji specjalistycznych na zlecenie lekarzy i innych podmiotów działalności leczniczej,
 2. kierowaniu pacjentów przez lekarzy przedsiębiorstwa na konsultacje specjalistyczne do innych podmiotów działalności leczniczej,
 3. kierowaniu pacjentów przez lekarzy przedsiębiorstwa na leczenie szpitalne,
 4. kierowaniu pacjentów na rehabilitację leczniczą nie wykonywaną w podmiocie działalności leczniczej.

 

9. Struktura organizacyjna

Jednostka organizacyjna.

Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 55 i 56, 02-739 Warszawa
W skład jednostki organizacyjnej wchodzą komórki organizacyjne:

 • 001 Poradnia chorób wewnętrznych,
 • 002 Poradnia alergologiczna,
 • 003 Poradnia endokrynologiczna,
 • 004 Poradnia nefrologiczna,
 • 005 Poradnia dermatologiczna,
 • 006 Poradnia neurologiczna,
 • 007 Poradnia onkologiczna,
 • 008 Poradnia pediatryczna,
 • 009 Poradnia chirurgii ogólnej,
 • 010 Poradnia chirurgii plastycznej dla dorosłych konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 011 Poradnia osteoporozy,
 • 012 Poradnia okulistyczna,
 • 013 Poradnia otolaryngologiczna,
 • 014 Poradnia audiologiczna,
 • 015 Poradnia foniatryczna,
 • 016 Pracownie inne (badania rynometrii, rynomanometrii),
 • 017 Oddział chirurgii jednego dnia,
 • 018 Blok operacyjny,
 • 019 Dział farmacji szpitalnej,
 • 020 Gabinet zabiegowy,
 • 021 Gabinet zabiegowy dla dzieci dla dzieci- konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 022 Pracownia endoskopii laryngologicznej dla dzieci-konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 023 Pracownia endoskopii laryngologicznej dla dorosłych-konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 024 Pracownia spirometrii dla dzieci,
 • 025 Pracownia spirometrii dla dorosłych,
 • 026 Pracownie badania słuchu ( pełen zakres) dla dzieci,
 • 027 Pracownie badania słuchu ( pełen zakres) dla dorosłych,
 • 028 Pracownia USG,
 • 029 Pracownia tomografii komputerowej( gabinet rentgenowski z aparatem pantomograficznym) dla dzieci,
 • 030 Pracownia tomografii komputerowej( gabinet rentgenowski z aparatem pantomograficznym),
 • 031 Pracownia rentgenowska,
 • 032 Pracownia rentgenowska dla dzieci,
 • 033 Sterylizacja,
 • 034 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • 035 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci,
 • 036 Punkt szczepień,
 • 037 Punkt szczepień dla dzieci,
 • 038 Poradnia neurochirurgiczna,
 • 039 Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego dla dorosłych – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 040 Punkt pobrań materiałów do badań,
 • 041 Poradnia otolaryngologiczna,
 • 042 Poradnia laryngologiczna,
 • 043 Poradnia leczenia bólu,
 • 044 Poradnia medycyny podróży,
 • 045 Poradnia zdrowia psychicznego,
 • 046 Poradnia chirurgii naczyniowej dla dorosłych – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 047 Poradnia psychologiczna dla dorosłych,
 • 048 Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych,
 • 049 Poradnia laryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 050 Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 051 Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 052 Poradnia dermatologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 053 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • 054 Poradnia leczenia bólu dla dzieci,
 • 055 Poradnia neurologiczna dla dzieci,
 • 056 Poradnia audiologiczna dla dzieci,
 • 057 Poradnia foniatryczna dla dzieci,
 • 058 Poradnia alergologiczna dla dzieci,
 • 059 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci,
 • 060 Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci,
 • 061 Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
 • 062 Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci-konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 063 Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego dla dzieci,
 • 064 Poradnia onkologiczna dla dzieci,
 • 065 Poradnia medycyny podróży dla dzieci,
 • 066 Poradnia okulistyczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 067 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci,
 • 068 Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 069 Poradnia pulmonologiczna dla dzieci,
 • 070 Poradnia kardiologiczna,
 • 071 Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
 • 072 Poradnia fizjoterapeutyczna,
 • 073 Poradnia fizjoterapeutyczna dla dzieci,
 • 074 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 • 075 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
 • 076 Poradnia urologiczna,
 • 077 Poradnia urologiczna dla dzieci,
 • 078 Poradnia ginekologiczna,
 • 079 Poradnia medycyny sportowej,
 • 080 Medycyna sportowa dla dzieci,
 • 081 Poradnia badania kierowców,
 • 082 Poradnia chorób zakaźnych,
 • 083 Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci,
 • 084 Ośrodek terapii hiperbarycznej,
 • 085 Ośrodek terapii hiperbarycznej dla dzieci,
 • 086 Poradnia hematologiczna,
 • 087 Poradnia hematologiczna la dzieci

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa tworzy, przekształca i likwiduje Właściciel poprzez odpowiedni zapis w Regulaminie Organizacyjnym.

10. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie:

 • Kierownik Przedsiębiorstwa – Właściciel,
 • Dyrektor Medyczny,
 • Dyrektor Zarządzający,
 • Przełożona Pielęgniarek,

 

Osoby obsługujące pacjenta:

 • Lekarze,
 • Przełożona Pielęgniarek,
 • Koordynator Hospitalizacji,
 • Pielęgniarki,
 • Specjaliści elektroradiolodzy,
 • Operatorzy komory hiperbarycznej,
 • Specjaliści ds. obsługi pacjenta.

 

Osoby działające poza bezpośrednią obsługą pacjenta:

 • Dział administracyjny,
 • Dział marketingu,
 • Dział utrzymania czystości,
 • Dział techniczny,
 • Dział IT.

Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w punkcie 9 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego jak i stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowania i przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz rehabilitacja.

Świadczenia w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielane są zgodnie z przyjętą specjalnością komórek oraz odpowiadającym im zakresem świadczeń zdrowotnych.

11. Udostępnianie dokumentacji

Warunki współdziałania z innymi podmiotami w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej
Krajmed CM przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

12. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 2. Krajmed CM nie pobiera opłaty za czynności wymienione w pkt. 1. a. i b. niniejszego rozdziału.

13. Obowiązki podmiotu w razie śmierci pacjenta

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. W przypadku, gdy:
  • nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ustępu 2, bądź,
  • taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo
  • z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczynnie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz dyżurny.
 4. Kartę zgonu pacjenta wydaje się najbliższej rodzinie.
 5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok pacjenta.

Szczegółowa procedura postępowania w razie śmierci pacjenta dostępna jest w administracji Krajmed CM.

14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy został opracowany przez kierownictwo Krajmed CM.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów prawnych.
 3. Regulamin niniejszy jest dostępny do wglądu pacjentów w rejestracji podmiotu działalności leczniczej, a także na stronie internetowej podmiotu (www.krajmed.pl).

Potrzebujesz konsultacji ?