EN

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie 02-743, ul. J.S. Bacha 2.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można pisemnie kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected] oraz na w/w adres siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz art. 9 ust. 2 lit a, h RODO.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe, w tym dokumentacja medyczna, będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania przez Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z o.o. świadczeń medycznych zgodnie z odnośnymi przepisami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w oparciu o Pani/Pana zgodę i stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych, a odbiorcą zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem),
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi dotyczącej naruszenia przepisów RODO odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych.

Potrzebujesz konsultacji ?